اخذ اقامت

مراحل اخذ اقامت از طریق ویزا کانادا

03

مذکره با سرمایه گذار

جهت پرزنت طرح و سرمایه گذاری

 

روی پروژه

02

دوره آموزش آنلاین

جهت آماده سازی گروه استارتاپی و لیدر و سرپرست گروه برای انجام پرزنت مقابل designator

01

بیزینس پلن

تهیه و تدوین بیزینس پلن

 

جهت شروع کار

04

مذاکره با گروه مورد تایید سازمان مهاجرت کانادا